GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”);
İstanbul Kongre Merkezi Taşkışla Caddesi Harbiye 34367 İstanbul Türkiye adresinde mukim ICT Bulut Bilişim Anonim Şirketi (“BULUTİSTAN”) ile ____________________________________________________ adresinde mukim ___________________________________________________________ (“X”) arasında, aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dâhilinde yapılmıştır. BULUTİSTAN ve X, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Taraflar, Dayanak Sözleşme’nin müzakeresi, Dayanak Sözleşme kapsamındaki edimlerinin ifası veya Dayanak Sözleşme ile kurulan ticari ilişki dolayısıylauhdelerinde bulunan Gizli Bilgileri teati edebilecekler ve/veya bu bilgileri öğrenme imkânını karşı Tarafa verebileceklerdir. İşbu Sözleşme’nin konusu, tarafların Dayanak Sözleşme çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak birbirleriyle paylaştıkları ve paylaşacakları Gizli Bilgilere, bu bilgilerin kullanımına, iadesine ve gizli niteliklerinin muhafazasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
3. TANIMLAR
“Dayanak Sözleşme”,Taraflar arasında akdedilen/akdedilecek____________ Sözleşmesi’ni ifade eder. “Gizli Bilgi”,İfşa Eden Tarafçaİfşa Edilen Tarafa veya İfşa Edilen Taraf nezdindeki sıfatları dolayısıyla İfşa Edilen Tarafın yöneticilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine veya acentelerine yazılı, sözlü veya elektronik olarak açıklanan veya Dayanak Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında kurulan/kurulacak ilişki dolayısıyla Tarafların birbirlerinden öğrenecekleri her türlü hassas nitelikte ve henüz kamuya açıklanmamış veya İfşa Eden Tarafça gizli niteliği bildirilmiş veya İfşa Edilen Tarafın gizli niteliğini bildiği veya dürüstlük kuralı çerçevesinde bilmesi gereken her türlü ticari, teknik, mali ve idari bilgiyi ifade eder. Gizli Bilgi kapsamına, sınırlandırıcı olmamak üzere, her türlü buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know-how, yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve fikir ürünü ile abonelik ve konuşma bilgileri, fiyat listesi, altyapı, teknik donanım, yazılım, program, kaynak kodu, şifre, özel yetki parametresi, güvenlik sistemi, lisans, müşteri, iş hacmi, portföy, çalışma biçimi, organizasyon, kapasite, bilgi/veri toplama, saklama, iletim, erişim yöntemi bilgileri ile projelere ait bilgiler, yeni iş veya hizmet fikirleri, satış stratejileri, çözümler ve talimat, politika ve sözleşme bilgileri dâhildir. “İfşa Edilen Taraf”, Dayanak Sözleşme veya işbu Sözleşme çerçevesinde diğer Tarafça Gizli Bilgi kendisine açıklanan veya karşı Taraf uhdesindeki Gizli Bilgileri öğrenen Tarafı ifade eder. “İfşa Eden Taraf”,Dayanak Sözleşme veya işbu Sözleşme çerçevesinde uhdesinde bulunan Gizli Bilgiyi diğer Taraf ile paylaşan veya diğer Tarafın Gizli Bilgiyi öğrenmesine imkân sağlayan Tarafı ifade eder. “Üçüncü Şahıs”,BULUTİSTAN ve X dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişi ile resmi veya gayrı resmi kuruluşu ifade eder.
4. GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
4.1. İşbu Sözleşme kapsamında, İfşa Edilen Taraf, İfşa Eden Tarafça kendisine yazılı, sözlü veya elektronik olarak açıklanan ve Dayanak Sözleşme dolayısıyla İfşa Eden Taraftan öğrendiği Gizli Bilgilerin gizli niteliğini muhafaza etmeyi, İfşa Eden Tarafın açık yazılı izni olmaksızın bu Bilgileri Üçüncü Kişilere açıklamamayı, alenileştirmemeyi ve bu Bilgilerin Üçüncü Kişilerce öğrenilmesine, alenileştirilmesine hiçbir surette sebebiyet vermemeyi ve bu Bilgileri yalnızca Dayanak Sözleşme süresince ve bu sözleşme kapsamındaki veriliş amacı ile sınırlı olarak kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüğü, aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
(i) Gizli Bilginin, İfşa Edilen Tarafça, Dayanak Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin ifası için açıklanmasının makul sebepler çerçevesinde gerekli olması, (ii) Yetkili mahkemelerin, kamusal veya düzenleyici kuruluşların kararları dâhil, hukuken açıklanması zorunlu kılınan Gizli Bilgilerin, zorunluluk ölçüsünde açıklanması, (iii) İfşa Edilen Tarafın, İfşa Eden Taraf kendisine bildirmeden önce hukuka uygun surette uhdesinde bulundurduğu Gizli Bilgileriaçıklaması.
4.3. Madde 4.2 (i)’e göre açıklama yapılmasına izin verilen durumlarda, İfşa Edilen Taraf, Gizli Bilgileri, ancak dürüstlük kuralı çerçevesindegerekli olduğu ölçüde veGizli Bilginin muhafazası için gerekli önlemleri almak suretiyle açıklayabilir. İfşa Edilen Taraf, Gizli Bilgiyi açıkladığı Üçüncü Kişi ile işbu Sözleşme’de öngörülen gizlilik yükümlülüğünü içerenbir gizlilik anlaşması yapmakla yükümlü ve bu Kişinin sözleşmeye aykırı davranışlarından bu Kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur.
4.4. Madde 4.2 (ii)’ye göre açıklama yapılmasına izin verilen durumlarda, İfşa Edilen Taraf, (i) yetkili bir makamdan gelen bir talep söz konusu ise, kendisine yöneltilen talebin içeriğini ve talep üzerine sunacağı Gizli Bilgilerin kapsamını, talebin tebellüğ tarihinden geç olmamak üzere talebin öğrenildiği tarihte; (ii) hukuki bir zorunluluğun ifşayı zorunlu kılması durumunda ise dayanak mevzuat maddelerini, mevzuat çerçevesinde açıklama yükümlülüğünün doğduğuna ilişkin yeterli açıklamayı ve açıklamakla yükümlü olduğu Gizli Bilgilerin kapsamını, açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihten geç olmamak üzere, açıklama yükümlülüğünün öğrenildiği tarihte derhal, İfşa Eden Tarafayazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Madde 4.2 (ii)’ye göre, İfşa Edilen Tarafça açıklanabilecek Gizli Bilgiler, yetkili makam tarafından talep edilen veya ilgili mevzuatta açıklanması zorunlu kılınan bilgiler ile sınırlı olup, İfşa Edilen Taraf, bu şekilde ifşa edilen Gizli Bilgilerin gizli tutulacağına dair güvenilir bir teminat elde etmek için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlüdür.
4.5. İfşa Edilen Taraf, nezdindeki Gizli Bilgilerin kısmen veya tamamen, işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde herhangi bir sebep ile Üçüncü Kişilere ifşa edilmesi, bu kişilerce öğrenilmesi veya aleni hale gelmesi durumunda, bu durumu derhal yazılı olarak İfşa Eden Tarafa bildirmek ve gecikme göstermeksizin imkânları dâhilinde ihlale ilişkin gerekli araştırmayı gerçekleştirerek İfşa Eden Tarafı yazılı olarak bilgilendirmek ile yükümlüdür.
4.6. İfşa Eden Tarafın Gizli Bilginin ihlali nedeniyle, Üçüncü Kişilere karşı sahip olduğu hukuki imkânlara başvurmaya karar vermesi durumunda, İfşa Edilen Taraf, imkânları çerçevesinde, İfşa Eden Taraf ile işbirliğinde bulunmak ile yükümlüdür. İfşa Eden Tarafın, İfşa Edilen Taraftan tazminat talep etme hakkı saklıdır.
5. GİZLİ BİLGİLERİN KULLANIMI
5.1. İfşa Edilen Taraf, elde etmiş olduğu Gizli Bilgileri sadece Dayanak Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin ifası veya haklarının icrası için, Dayanak Sözleşme kapsamındaki veriliş amacı ile sınırlı olarak kullanabilir.
5.2. Gizli Bilgilerin ihtiva ettiği gizlilik veya hak sahipliği belirten unsurların kaldırılması hiçbir surette Dayanak Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin ifası veya hakların icrası için gerekli kabul edilemeyecek olup, işbu Sözleşme kapsamında gizlilik yükümlülüğünün ihlali teşkil eder.
5.3. Gizli Bilgilerin değiştirilmesi veya fikir veya içerik olarak Gizli Bilgilerden faydalanılarak yeni çalışmalar/ürünler türetilmesi, ancak Dayanak Sözleşme’de açıkça izin verilmesi durumunda mümkündür. Gizli Bilgilerden türetilen ürün ve çalışmalar da Gizli Bilgi niteliğinde kabul edilecek ve Dayanak Sözleşme’de aksine hüküm bulunmadığı takdirde bu ürün ve çalışmalar üzerindeki hak sahipliği İfşa Eden Tarafa ait olacaktır.
6. GİZLİ BİLGİLERİN MUHAFAZASI VE İADESİ
6.1. İfşa Edilen Taraf, Gizli Bilgilerin Üçüncü Kişilerce herhangi bir suretle elde edilmesini ve aleni hale gelmesini önlemek için Gizli Bilgilerin bulunduğu/muhafaza edildiği her türlü fiziki ve elektronik ortamda mekân izolasyonunu sağlamak, çalışanlar arasında görev ayrımını gerçekleştirmek, network ve güvenlik çözümlerini uygulamak ve gerekli diğer fiziki, operasyonel ve teknik önlemleri almakla yükümlüdür.
6.2. İfşa Edilen Taraf, İfşa Eden Tarafın yazılı talebi üzerine, Madde 5.3 çerçevesinde türetilen ürün ve çalışmaları ve kendisine ifşa edilen fiziki veya elektronik ortamda mevcut her türlü Gizli Bilgi ile nezdinde bulunan Gizli Bilgiye ilişkin her türlü kayıt, kopya, suret, not, materyal ve içeriği, 3 (üç) iş gününü geçmemek kaydıyla makul süre içerisinde, İfşa Eden Tarafa iade etmekle veya İfşa Eden Tarafın yazılı kesin talimatları doğrultusunda imha etmekle yükümlüdür.
7. GİZLİ BİLGİLERE İLİŞKİN KABUL VE TAAHHÜTLER
İfşa Eden Taraf, ifşa ettiği Gizli Bilgilerin İfşa Edilen Taraf ile paylaşımı için gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme çerçevesinde ifşa edilen Gizli Bilgiler, “olduğu gibi” sağlanmakta olup, İfşa Eden Taraf, zımnen veya sarahaten, Gizli Bilgilere, Gizli Bilgilerin doğruluğuna, tamlığına, bütünlüğüne, durumuna, uygunluğuna, ticarette kullanılabilirliğine veya belli bir amaca uygunluğuna ilişkin hiçbir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.
8. DAYANAK SÖZLEŞME İLE İLİŞKİ
İşbu Sözleşme hükümleri ile Dayanak Sözleşme hükümlerinin çelişmesi durumunda, Dayanak Sözleşme’ye ilişkin olarak Dayanak Sözleşme hükümlerine üstünlük tanınacaktır.
9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
9.1. İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.
9.2. Her bir Taraf, 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve Madde 6.2’de yer alan iade yükümlülüğünü yerine getirmek kaydıyla, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.
9.3. İşbuSözleşme’nin herhangi bir sebep ile sona ermesi durumunda dahi, Sözleşme’de yer alan gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme kapsamında ifşa edilen Gizli Bilgiler, gizli niteliklerini korudukları sürece devam eder.
9.4. Dayanak Sözleşme’nin hükümleri saklıdır.
10. DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşme’de aksi öngörülmediği sürece, İşbu Sözleşme’de yapılan herhangi bir değişiklik veya ekleme, yazılı yapılır ve Taraflarca usulüne uygun olarak imzalanır.
11. MASRAFLAR
11.1. Her bir Taraf, işbu Sözleşme’nin hazırlanması, yürütülmesi, teslimi ve işleyişi için kendi masraflarını karşılar.
11.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin akdedilmesinden kaynaklanan damga vergisini eşit şekilde paylaşacak ve damga vergisinden eşit şekilde sorumlu olacaklardır.
12. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
12.1. Aksi işbu Sözleşme’de yazılı olarak belirtilmedikçe, Taraflar, işbu Sözleşme’yi veya Sözleşme’den doğan hak veya yükümlülüklerini, diğer Tarafın yazılı rızası olmaksızın, kısmen veya tümüyle herhangi bir Üçüncü Kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun aksine işlem yapılması Sözleşme’nin ihlali niteliğindedir.
12.2. İşbu Sözleşme’nin veya Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin diğer Tarafın yazılı kabulü veya kanundan kaynaklanan halefiyet hallerinde devredilmesi durumunda, Sözleşme, ilgili Tarafın halefleri ve yerine geçenler lehine de hüküm ifade eder ve bu kişiler için de bağlayıcı olur.
13. TEBLİGAT
Aksi işbu Sözleşme kapsamında kararlaştırılmadıkça, işbu Sözleşme veya kanun kapsamında herhangi bir Tarafa gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar yazılı yapılır ve ilgili Tarafça iletişim bilgileri değişikliğine ilişkin yazılı bildirim yapılmadığı sürece, Tarafların Sözleşme’nin 1 inci maddesinde veya aşağıda belirtilen adreslerine gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, tebliğ edilmiş ve alınmış sayılır. İletişim bilgileri değişikliklerinin, diğer Tarafa bu madde hükümlerine göre bildirilmesi gerekli olup, böyle bir bildirimin yapılmaması halinde yukarıda belirtilen adreslere gönderilen bildirimler, ilgili Tarafa gereği gibi tebliğ edilmiş sayılır.
BULUTİSTAN için X için
E-posta : E-posta :
Telefon: Telefon:
14. BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.
15. FERAGAT
Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki bir yetki, hak, imtiyaz veya çareye başvurmamış olması veya başvurmak hususunda gecikme göstermesi, bunlardan feragat ettiği anlamına gelmediği gibi; bu yetki, hak, imtiyaz veya çarelerin tek başına veya kısmen kullanılması veya bunlardan tek olarak veya kısmen feragat edilmesi, bunların diğer kullanım şekillerini veya diğer yetki, hak, imtiyaz veya çözümlerin kullanılmasını engellemez. Taraflardan hiçbiri, aksi ilgili taraf adına imzalanmış ve tevdi edilmiş yazılı bir belgede açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir yetki, hak, imtiyaz veya çareden vazgeçmiş kabul edilemez ve söz konusu feragatler verildiği durum dışında uygulanmaz ve etki doğurmaz.
16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar, işbu Sözleşme’den veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkları müzakere yoluyla dostane bir şekilde çözmek için uygun olan tüm çabayı gösterir. Herhangi bir iddia, çekişme veya uyuşmazlığın, Taraflardan birinin diğer Tarafa uyuşmazlığın çözümü konusunda müzakere yapılması için yazılı bir teklifte bulunduktan sonra 15 (onbeş) gün içerisinde müzakere yoluyla çözülememesi halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili münhasır yetkili kabul edilir.
16 (on altı) maddeden oluşan işbu Sözleşme …/…/…… tarihinde tarafların karşılıklı iradelerine uygun ve iki nüsha olarak imza altına alınmıştır.

BULUTANYA SİZE NELER SUNAR?

Barındırma Hizmetleri : Barındırma hizmetlerimiz her türlü alan ("domain") kayıt işlemlerini, web sayfalarınız için gerekli barındırma hizmetlerini ("Linux & Windows hosting") ve sunucu kiralama hizmetlerini kapsamaktadır.

E-Ticaret Çözümleri : İş aktivitelerinizi Internet üzerine taşıyacak her türlü bilgi ve iletişim teknolojilerini sanal dünyada gerçekleştirecek projelerin yapılmasıdır, elektronik güvenli para transferi ve ödeme kanallarının yapılandırılması da çözümlerimiz arasında yer almaktadır.

Yazılım Çözümleri : İş süreçlerinizi elektronik ortamda daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlayacak web tabanlı bilgisayar yazılım çözümlerimizdir. Kullandığımız teknolojiler PHP, ASP, .NET, JAVA ve veritabanı uygulamaları üzerine konumlandırılmıştır.

Dinamik İçerik Çözümleri : Dinamik içerik çözümlerimiz ile sayfalarınız için gerekli olan ya da ihtiyaç duyduğunuz her türlü flash, activex ve ajax bileşenlerinin oluşturulması ve bu bileşenlerin web sayfalarınıza adaptasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca sitenizin arama makineleri için gerekli optimizasyonunun yapılması ve arama makinelerine kaydı da sunduğumuz çözümler arasındadır.

Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri : Web sayfalarınız ve web tabanlı platformlarınızın dış kaynak yönetim modeli ile uzaktan ya da bir fiil yerinde her türlü destek ve bakım hizmetlerinin çözüm olarak sunulmasıdır. Firmamızın verdiği her türlü hizmet, Servis Seviyesi Garanti ("SLA: Service Level Aggrement") kapsamındadır.

REFERANSLAR

Powered by WHMCompleteSolution